The PrepaidForge webapp is not optimised for mobile use. You can open the webapp on your mobile phone in desktop mode. I want to go to the PrepaidForge webapp.

OR

Gebruikersvoorwaarden

These terms and conditions are offered by PREPAID FORGE BV, hereinafter referred to as "Prepaid Forge Ltd" located at Zwembadweg 12 Eindhoven (5611 KS).

Gebruikersvoorwaarden

1. ALGEMEEN

The following general conditions apply to any use of the website PrepaidForge.com on all services and products offered by Prepaid Forge BV and all agreements entered into by Prepaid Forge BV for the use of the website and its services.

1. ALGEMEEN

1.1 Dit zijn de Gebruikersvoorwaarden, die van toepassing zijn op ieder gebruik van het Platform van PrepaidForge. Deze Gebruikersvoorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen PrepaidForge en de Gebruiker. Woorden die beginnen met een hoofdletter hebben de betekenis van de Definities, zoals bedoeld in Artikel 3 van deze Gebruikersvoorwaarden.

1.2 Na invulling van het op de website van PrepaidForge beschikbare Inschrijvingsformulier dient Gebruiker de Gebruikersvoorwaarden inclusief Privacy Statement te accepteren. Vervolgens zal Account worden geactiveerd, waarna Gebruiker aan de slag kan op het Platform. Gebruiker is verplicht de instructies in deze Gebruikersvoorwaarden na te leven.

1.3 PrepaidForge kan de Gebruikersvoorwaarden of bepalingen daarin te allen tijde aanpassen. PrepaidForge zal er naar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzigingen worden van kracht zodra deze op de website van het Platform staan vermeld. Gebruiker dient steeds voorafgaand aan het gebruik van het Platform na te gaan of wijzigingen van de Gebruikersvoorwaarden hebben plaatsgevonden.

1.4 Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruikersvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door PrepaidForge zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden onverlet.

1.5 In geval van discrepantie tussen de Nederlandse tekst van de Gebruikersvoorwaarden en een vertaling daarvan, geldt de uitleg van de Nederlandse tekst.

2. HET PLATFORM

2.1 Het Platform van PrepaidForge is een transactieplatform waarop Producten door PrepaidForge worden aangeboden en door Gebruikers kunnen worden gekocht.

2.2 Gebruikers hebben een Account en toegang tot de API nodig om Producten op het Platform te kunnen kopen.

3. DEFINITIES

3.1 Account: het door de Gebruiker aangemaakte Account om toegang te krijgen tot het Platform.

3.2 API: een interface, die aan Gebruikers met een Account toegang verschaft tot het systeem van PrepaidForge en waardoor Producten, prijzen en voorraden kunnen worden opgehaald, orders kunnen worden gemaakt, orders kunnen worden bevestigd en orders kunnen worden gedownload.

3.3 Borgsom: PrepaidForge is gerechtigd een zekerheid van Koper te verlangen alvorens Koopovereenkomsten aan te gaan, bijvoorbeeld door overmaking aan PrepaidForge van een bedrag in EUR.

3.4 Gebruiker: iedere bezoeker van het Platform.

3.5 Gebruikersvoorwaarden: deze voorwaarden van toepassing op ieder gebruik van het Platform, inclusief de Bijlage(n).

3.6 IE Rechten: Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, dienstenmerken, logo's, handelsnamen, modelrechten, octrooirechten, auteursrechten, databaserechten, persoonlijkheidsrechten en rechten op knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of deze zijn geregistreerd of niet, inclusief aanvragen voor de verlening van een van de voorgaande rechten en alle rechten of andere beschermingsvormen die gelijk kunnen worden gesteld aan of een vergelijkbaar resultaat hebben als het voorgaande zoals deze waar dan ook in de wereld mogen bestaan.

3.7 Inschrijvingsformulier: het formulier dat een Gebruiker van het Platform moet invullen om de Gebruikersvoorwaarden te kunnen accepteren, teneinde een Account te krijgen, Producten van PrepaidForge op het Platform te kunnen kopen en aldus Koopovereenkomsten met PrepaidForge te kunnen sluiten en toegang te krijgen tot de API. Het Inschrijvingsformulier is te raadplegen en in te vullen via www.prepaidforge.com.

3.8 Koper: de Gebruiker met een Account, die overgaat tot de aanschaf van Producten via het Platform.

3.9 Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen PrepaidForge en een Koper vanwege de aanschaf van Producten via het Platform.

3.10 Platform: het transactieplatform van PrepaidForge, waarop Gebruikers Producten van PrepaidForge kunnen kopen, waarna tussen PrepaidForge en Koper een Koopovereenkomst ontstaat. De API maakt onderdeel uit van het Platform.

3.11 Product(en): digitale producten, die PrepaidForge aanbiedt op het Platform.

4. ACCOUNT OM TE HANDELEN VIA HET PLATFORM

4.1 Iedere Gebruiker, die via het Platform wil handelen, dient een Account aan te maken, alvorens hij Producten op het Platform kan kopen. Vanaf het aanmaken en activeren van het Account is de beoogde Gebruiker gerechtigd Producten te kopen op het Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.

4.2 Om als Gebruiker te kunnen handelen dient hij te beschikken over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel in het land van zijn vestiging. Is Gebruikers gevestigd in een EU-land dan dient hij ook te beschikken over een geldig BTW-nummer uit hetzelfde land. Per Account kan maar één (handels)naam worden gebruikt.

4.3 PrepaidForge is te allen tijde gerechtigd uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en kopieën van bankafschriften van Gebruikers, alsmede kopieën van paspoort, identiteitskaart en/of andere identificatiemiddelen te verlangen van haar bestuurders en/of beleidsbepalende personen.

4.4 De Gebruiker van een Account is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn Account wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot zijn Account. PrepaidForge moet ervan uit kunnen gaan dat uitsluitend tot transactie bevoegde personen gebruik maken van het Account en het Platform.

4.5 PrepaidForge is te allen tijde gerechtigd om, ook zonder opgaaf van reden, een Gebruiker geen Account te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen of behouden van een Account, een reeds aangemaakt Account te blokkeren of met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als PrepaidForge vermoedt dat er sprake is van fraude, diefstal, witwassen of terrorismefinanciering, vermoedt dat Producten worden verkocht aan een of meerdere derde commerciële partijen, vermoedt dat wordt gehandeld in strijd met één of meer bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden en/of wet- of regelgeving, het gebruik van het Account de goede werking van het Platform verstoort of naar oordeel van PrepaidForge schadelijk kan zijn voor de goede naam van PrepaidForge of derden. Ongebruikelijke transacties zullen worden gemeld bij de FIU. Geen rechtshandelingen zullen worden verricht met partijen uit landen met een hoog risico, daaronder thans begrepen Afghanistan, Bosnië en Herzegovina, Guyana, Irak, Iran, Laos, Syrië, Uganda, Vanuatu, Jemen, Ethiopië, Sri Lanka, Trinidad en Tobago, Tunesië, Pakistan en de Democratische Volksrepubliek Korea.

4.6 PrepaidForge is tevens te allen tijde gerechtigd om bepaalde functionaliteiten van het Platform niet langer aan een Gebruiker ter beschikking te stellen.

4.7 Indien de Gebruiker van een Account niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens PrepaidForge is PrepaidForge gerechtigd het gebruik van het betreffende Account op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.

4.8 Indien een Account om welke reden dan ook is beëindigd, wordt het betreffende Account geblokkeerd en is de Gebruiker niet langer gerechtigd om het Platform te gebruiken.

4.9 Gebruikers kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding door PrepaidForge in verband met de beëindiging of opschorting van hun Account door PrepaidForge en de Gebruiker doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

4.10 Wachtwoorden toegang verschaffend tot een Account zijn strikt vertrouwelijk. Gebruiker dient ten aanzien van deze wachtwoorden te allen tijde uiterste geheimhouding te betrachten. PrepaidForge is te allen tijde gerechtigd wachtwoorden te wijzigen.

5. HET GEBRUIK VAN DE API

5.1 Aan Gebruiker wordt een instructie verschaft door middel waarvan Gebruiker de API kan installeren. Vragen over de instructie kunnen worden gesteld via apisupport@prepaidforge.com.

5.2 Gebruiker is verplicht om alvorens de API beschikbaar wordt gesteld en overigens op eerste verzoek van PrepaidForge zijn IP-adres te laten 'whitelisten' – dat wil zeggen opnemen op een lijst zodat PrepaidForge kan vaststellen dat mails authentiek zijn.

5.3 De installatie van de API dient door Gebruiker zelf te geschieden. Het is de verplichting van Gebruiker om de API perfect te installeren alvorens deze te gebruiken. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onjuist installeren of instellen van de API. Inschakeling van derden is voor rekening en risico van Gebruiker.

5.4 Gebruiker draagt zelf de gevolgen van het niet functioneren van de API. Gebruik van de API geschiedt geheel voor rekening en risico van Gebruiker. Gebruiker is verantwoordelijk voor het beheer van de API, waaronder de controle van de instellingen.

5.5 Codes en wachtwoorden toegang verschaffend tot de API zijn strikt vertrouwelijk. Gebruiker dient ten aanzien van de API en deze codes en wachtwoorden te allen tijde uiterste geheimhouding te betrachten. Gebruiker dient state-of-the-art beveiligingsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat deze codes en wachtwoorden worden gestolen of gekopieerd, onbevoegd worden gebruikt of misbruikt of aan derden beschikbaar worden gesteld of dat derden anderszins toegang kunnen krijgen tot de API.

5.6 De codes en wachtwoorden toegang verschaffend tot de API zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan dat anderen dan de persoon aan wie de codes en wachtwoorden zijn verstrekt gebruiken. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor handelingen die door middel van zijn API plaatsvinden.

5.7 PrepaidForge is te allen tijde gerechtigd codes en wachtwoorden te wijzigen.

6. DE KOOPOVEREENKOMST

6.1 Een Koper die op het Platform is ingelogd, kan een door PrepaidForge aangeboden Product kopen door op de digitale "Koop" knop te klikken. Door op de "Koop" knop te drukken aanvaardt de betreffende Gebruiker het betreffende Product van PrepaidForge en komt de Koopovereenkomst tot stand tussen PrepaidForge en de Koper. De Gebruiker draagt het risico van zijn selectie. Gekochte Producten kunnen niet worden geretourneerd.

6.2 Wanneer een Koopovereenkomst tot stand komt genereert het Platform een elektronisch bevestigingsbericht, dat direct naar de Koper per mail wordt verzonden. De Koopovereenkomst en de uitvoering daarvan worden direct verwerkt en zijn direct te raadplegen in de API.

6.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de beschrijving van het Product, op het Platform, in het bevestigingsbericht of in de API binden PrepaidForge niet.

6.4 Partijen sluiten als onderdeel van de Koopovereenkomst het recht om de Koopovereenkomst te ontbinden of wegens wilsgebreken te vernietigen uit.

6.5 De kooprijs is de prijs voor het Product zoals die is vermeld op het Platform. De op het Platform vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W.

7. HET UITVOEREN VAN DE KOOPOVEREENKOMST

7.1 Koper en Verkoper zijn jegens elkaar gehouden de verplichtingen na te komen zoals deze uit de Koopovereenkomst voortvloeien. Dit Artikel 7 geeft ter zake de verplichtingen op hoofdlijnen weer.

7.2 De Koper is jegens PrepaidForge verplicht de koopprijs te voldoen.

7.3 De koopprijs wordt verrekend met de door de Koper aan PrepaidForge betaalde Borgsom. De Koper dient er voor te zorgen dat voorafgaand aan de koop voldoende Borgsom beschikbaar is. De Koper kan de beschikbare Borgsom raadplegen op het Platform. De Koper ontvangt een factuur voor het aangekochte Product of de aangekochte Producten.

7.4 Indien Koper geen Borgsom heeft gestort dient Koper eerst de factuur te hebben voldaan aan PrepaidForge, alvorens Producten kunnen worden geleverd/gedownload. Zolang de betaling niet is ontvangen zal PrepaidForge niet tot levering van de Producten overgaan en kunnen deze niet worden gedownload.

7.5 Na ontvangst van de betaling vindt levering plaats doordat Koper de codes behorende bij de betreffende Producten downloadt vanuit de API. Koper dient de bij de Producten behorende codes binnen 14 dagen na het totstandkoming van de Koopovereenkomst te downloaden. Indien Koper de codes niet tijdig download worden de Producten geacht aan Koper te zijn geleverd. De risico-overgang van het Product aan Koper vindt plaats zodra de codes beschikbaar zijn om te worden gedownload door Koper.

7.6 Gebruiker is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en verrekening van verschuldigde bedragen.

7.7 Het herroepingsrecht is op de door PrepaidForge geleverde Producten niet van toepassing. Het is Gebruiker verboden om Producten aan consumenten te leveren, tenzij de consument vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om tijdens de herroepingstermijn te beginnen met de uitvoering en hierbij heeft erkend dat hij dit recht daardoor verliest.

8. DUUR EN BEEINDIGING

8.1 Aan Gebruiker wordt een Account verschaft voor de duur van 12 maanden. Het Account wordt vervolgens stilzwijgend verlengd.

8.2 Na verlenging kan Gebruiker het Account opzeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.

8.3 Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

9. TERUGSTORTING BORGSOM

9.1 Na beëindiging of opzegging van het Account vindt terugstorting van een eventuele (resterende) Borgsom plaats.

9.2 Terugstorting van een Borgsom dient door Gebruiker te worden verzocht per mail via mailadres info@prepaidforge.com. Terugstorting vindt in beginsel plaats op het bij PrepaidForge bekende bankrekeningnummer van Gebruiker.

9.3 Tussentijdse terugstorting kan slechts worden verzocht voor bedragen groter dan EUR 100,- en maximaal een keer per week.

9.4 PrepaidForge heeft te allen tijde het recht de verplichting tot terugstorting van een Borgsom op te schorten in het geval dat sprake is van een vermoeden van fraude, witwassen of terrorismefinanciering.

9.5 PrepaidForge heeft te allen tijde het recht haar toekomende huidige en toekomstige vorderingen op Gebruiker te verrekenen met een Borgsom.

10. BETAALDIENSTEN

10.1 Gebruiker kan gebruik maken van verschillende externe betaaldiensten. PrepaidForge is niet aansprakelijk voor het juist functioneren van deze betaaldiensten en de activiteiten van deze betaaldiensten maken uitdrukkelijk geen deel uit van de dienstverlening van PrepaidForge of de Koopovereenkomsten die op het Platform afgesloten zijn. PrepaidForge heeft geen rol in disputen met betaaldiensten.

10.2 Kosten die in rekening worden gebracht door betaaldiensten en banken, daaronder begrepen transactiekosten en terugboekingskosten, zijn voor rekening van Gebruiker.

11. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

11.1 Gebruiker zal de rechten en verplichtingen op grond van en voortvloeiende uit deze Gebruikersvoorwaarden nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.

11.2 PrepaidForge is gerechtigd zijn aanspraken aan een derde te verkopen, te verpanden of over te dragen.

12. VEILIGHEID

12.1 Iedere Gebruiker neemt passende en state-of-the-art technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving.

13. PRIVACY

13.1 Gebruiker heeft kennisgenomen van en aanvaardt het Privacy Statement van PrepaidForge dat als bijlage 1 deel uitmaakt van deze Gebruikersvoorwaarden.

14. MISBRUIK MELDEN

14.1 Van Gebruiker mag worden gevergd dat hij meehelpt om misbruik van het Platform, de API of van Producten te voorkomen. Onder misbruik wordt onder andere verstaan: diefstal, fraude, witwassen en terrorismefinanciering, verkoop van Producten aan derde commerciële partijen en ieder ander handelen of nalaten dat niet in lijn is met deze Gebruikersvoorwaarden en/of wet- of regelgeving of dat PrepaidForge benadeelt. Gebruiker is verplicht om enig vermoeden van misbruik te melden via info@prepaidforge.com.

15. ONDERHOUD

15.1 Tijdens kantooruren wordt doorgewerkt aan de functionaliteit van het Platform. PrepaidForge is gerechtigd te allen tijde updates uit te voeren. PrepaidForge streeft er naar Gebruikers tijdig in kennis te stellen van op handen zijnde updates.

16. OVERMACHT

16.1 PrepaidForge is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Gebruiker indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop PrepaidForge geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PrepaidForge niet in staat is haar verplichtingen na te komen, daaronder begrepen overmacht van toeleveranciers van PrepaidForge, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door gebruiker zijn gekozen - zoals betaaldiensten -, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet-, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, brand werkstakingen, gebrekkig functioneren van bedrijfsinstallaties en algemene vervoersproblemen.

16.2 PrepaidForge heeft het recht om gedurende de periode dat de overmacht duurt haar verplichtingen op te schorten.

17. AANSPRAKELIJKHEID

17.1 De totale aansprakelijkheid van PrepaidForge wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de met Gebruiker bestaande rechtsverhouding en de hierop van toepassing zijnde Gebruikersvoorwaarden of van een Koopovereenkomst of op welke rechtsgrond dan ook is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de in die betreffende Koopovereenkomst of anders de laatste Koopovereenkomst overeengekomen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van PrepaidForge voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer bedragen dan EUR 100.000,-.

17.2 De aansprakelijkheid van PrepaidForge voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Gebruiker, schade verband houdende met het gebruik van door Gebruiker gekozen zaken, materialen of programmatuur van derden of toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van PrepaidForge verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

17.3 PrepaidForge is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in door een derde uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken.

17.4 Prepaidforge is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet (meer) op voorraad zijn van Producten.

17.5 PrepaidForge is niet aansprakelijk voor schade wegens downtime van het Platform, bijvoorbeeld als gevolg van het uitvoeren van updates of werkzaamheden aan de functionaliteit van het Platform, defecten en storingen in de IT-omgeving van PrepaidForge.

17.6 PrepaidForge is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (account)hacking.

17.7 PrepaidForge is niet aansprakelijk voor schade wegens claims van consumenten op grond van het herroepingsrecht. Gebruiker vrijwaart PrepaidForge voor alle aanspraken van consumenten op grond van het herroepingsrecht.

17.8 PrepaidForge is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een niet werkende of verlopen code van een Product.

17.9 De in voorgaande bepalingen beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van PrepaidForge laten de overige uitsluitingen en beperkingen van PrepaidForge welke in deze Gebruikersvoorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.

17.10 De in voorgaande bepalingen bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van PrepaidForge.

17.11 Tenzij nakoming door PrepaidForge blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van PrepaidForge wegens toerekenbar tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien Gebruiker PrepaidForge onverwijld in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en PrepaidForge ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat PrepaidForge in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

17.12 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij PrepaidForge meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen PrepaidForge vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Gebruiker vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van schade heeft ingesteld.

17.13 Gebruiker vrijwaart PrepaidForge voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Product of code dat door Gebruiker aan een derde is geleverd en die afkomstig is van PrepaidForge, tenzij en voor zover de Gebruiker bewijst dat de schade is veroorzaakt door dat Product of die code.

17.14 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Gebruikersvoorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan PrepaidForge zich bij de uitvoering van de Gebruikersvoorwaarden bedient.

17.15 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Gebruikersvoorwaarden zijn ook van toepassing op Koopovereenkomsten.

18. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

18.1 Alle IE rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) het Platform, de API, de achterliggende technologie, de inhoud en de 'look and feel' zijn en zullen eigendom blijven van PrepaidForge. Een aan de Gebruiker toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

18.2 Gebruikers zullen anders dan expliciet toegestaan onder deze Gebruikersvoorwaarden in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element "PrepaidForge" of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van IE Rechten t.a.v. "PrepaidForge" dient door de Gebruikers voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van PrepaidForge.

18.3 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van deze Gebruikersvoorwaarden en/of Koopovereenkomsten aan de Gebruiker beschikbaar gestelde Producten, databestanden, codes, ontwerpen, etc. rusten uitsluitend bij PrepaidForge, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Gebruiker verkrijgt nimmer meer rechten dan door PrepaidForge, diens licentiegever of diens toeleverancier (bestemd zijn te) worden overgedragen.

19 GEHEIMHOUDING

19.1 Alle gegevens die Gebruiker in verband met deze rechtsverhouding – daaronder begrepen informatie met betrekking tot PrepaidForge, haar financiën, haar processen en haar zakelijke partners, het Platform, de Producten, de Koopovereenkomsten en andere Gebruikers - heeft ontvangen en nog zal ontvangen worden als uiterst vertrouwelijk aangemerkt en zullen door Gebruiker als zodanig worden behandeld. Geheimhouding van die gegevens is slechts niet vereist indien het gegevens van algemene bekendheid betreft, of indien openbaarmaking van de betreffende gegevens op grond van de wet op grond van andere van toepassing zijnde regelgeving vereist is, of indien op voorhand schriftelijke toestemming door alle andere bij deze Koopovereenkomst betrokken partijen voor het niet langer geheim houden van de betreffende gegevens is verstrekt.

19.2 Bij overtreding van deze geheimhoudingsverplichting zal Gebruiker per direct, en aldus zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een terstond opeisbare boete aan PrepaidForge verschuldigd zijn ter grootte van EUR 10.000,-, vermeerderd met een bedrag van EUR 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

19.3 Deze geheimhoudingsverplichting duurt voort tot vijf jaar na het beëindigen van het Account.

20. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

20.1 Op deze Gebruikersvoorwaarden en de Koopovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

20.2 Geschillen tussen partijen zullen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

CONTACTGEGEVENS

PrepaidForge B.V.

Zwembadweg 12

5611KS Eindhoven

info@prepaidforge.com

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 70981892

PREPAIDFORGE PRIVACY STATEMENT

PrepaidForge hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PrepaidForge houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Statement;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als PrepaidForge zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Doelen

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door PrepaidForge verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitvoering geven aan het Platform, een Account of een Koopovereenkomst;

 • Administratieve doeleinden;

 • Verificatiedoeleinden ter voorkoming van diefstal, fraude, witwassen en terrorismefinanciering en ter beveiliging van PrepaidForges systemen;

 • Het versturen van nieuwsbrieven aan Gebruikers met een Account en geïnteresseerden;

 • Websitestatistieken;

 • Het vergroten van het gebruikersgemak van de website;

 • het optimaliseren van de klanttevredenheid en 'shopping experience'

 • Marktanalyse en doelgroep analyse.

Grondslagen

De persoonsgegevens worden verwerkt op de grondslag dat:

 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de betrokkene gesloten overeenkomst, te weten vanwege een met een Gebruiker overeengekomen Account of gesloten Koopovereenkomst;

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld in verband met een cliëntenonderzoek op grond van de WWFT;

 • De verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PrepaidForge, te weten het versturen van nieuwsbrieven aan haar klanten;

 • De betrokkene toestemming heeft gegeven, te weten door geïnteresseerden voor het ontvangen van nieuwsbrieven;

 • De betrokkene toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de in de cookiebar genoemde (tracking)cookies van Google Analytics.

Aard persoonsgegevens

Voor de bovenstaande doelstellingen kan PrepaidForge de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam contactpersoon;

 • Telefoonnummer contactpersoon;

 • E-mailadres contactpersoon;

 • IP-adres en MAC-adres;

 • Kopie paspoort of identiteitskaart.

Daarnaast kan uitsluitend na uw toestemming daarvoor te hebben verkregen met behulp van Google Analytics informatie worden vergaard met betrekking tot geslacht, leeftijd, interesses, bezochte en te bezoeken webpagina's, gebruikte randapparatuur, instellingen van de software en referrer-URL.

Bewaartijd

Uw persoonsgegevens worden door PrepaidForge opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de Account;

 • Gedurende 5 jaren na het einde van een Account of na het sluiten van een Koopovereenkomst;

 • Gedurende 7 jaren na het einde daarvan uitsluitend voor de financiële administratie;

 • Gedurende de verplichting daartoe op grond van de wet;

 • Gedurende de periode dat de geïnteresseerde is aangemeld voor de nieuwsbrief;

 • Gedurende 6 maanden na het sluiten van de laatste Koopovereenkomst voor de nieuwsbrief; of

 • Gedurende 5 maanden als het gaat om informatie verkregen via (tracking)cookies van Google Analytics.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde partijen onder andere voor:

 • Het verzorgen/bezorgen van nieuwsbrieven;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • De verwerking van betalingen;

 • De levering van digitale producten;

 • De afhandeling van Accounts en Koopovereenkomsten;

Wij geven uitsluitend persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. In de verwerkersovereenkomst maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Met behulp van (tracking)cookies van Google Analytics worden gegevens verzameld die worden gedeeld met derden. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.policies.google.com/privacy.

Binnen de EU/EER

Wij verstrekken persoonsgegevens aan partijen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), of in landen, sector(en) en/of regio('s) van landen waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbeslissing heeft aangenomen. Met een dergelijke beslissing stelt de Europese Commissie vast of het betreffende land een passend niveau van gegevensbescherming biedt. Ook voor de Verenigde Staten bestaat een adequaatheidsbeslissing, maar alleen voor zover de ontvangende partij zichzelf heeft verplicht zich te houden aan de principes zoals vastgelegd in deze beslissing, ook wel het Privacy Shield geheten.

Alle landen met een adequaatheidsbeslissing zijn te vinden op de website van de Europese Commissie.

Met behulp van (tracking)cookies van Google Analytics worden gegevens verzameld die worden doorgeleid naar de Verenigde Staten.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens PrepaidForge van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • We hanteren een gebruikersnaam en een complex wachtwoordbeleid op onze systemen;

 • Wij maken back-ups om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze systemen en onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op informatie, inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om 'vergeten te worden' en om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Verder heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profiling. U heeft het recht van beperking en het recht van verzet. Voor nadere uitleg kunt u ons benaderen of laten informeren via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!